Privacybeleid

Privacyverklaring Matthijssen – Ten Have

(versie mei 2018)

Matthijssen-Ten Have (hierna te noemen MTH) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens zorgvuldig, op passende wijze en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld.

MTH houdt zich aan de eisen die voortvloeien uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze vervangt op die datum de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf genoemde datum voldoet MTH aan de eisen die deze Verordening stelt.

Identiteit en contactinformatie

Wanneer je jouw rechten wilt uitoefenen of wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met:

Matthijssen-Ten Have

Georgette Matthijssen

Kieler Bocht 51a

9723  JA Groningen

T 050 577 00 15

M georgette@mthreclame.nl

Doeleinden van verwerking

MTH verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je:

 • onze website bezoekt
 • informatie aanvraagt via het contactformulier op onze website
 • diensten of producten afneemt van MTH
 • telefonisch contact opneemt met MTH

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • om contact met je op te kunnen nemen
 • voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten tussen jou en MTH
 • relatiebeheer
 • het analyseren en verbeteren van onze website
 • het maken van (reclame) producten

Rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

MTH verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • In het kader van de uitvoering en de totstandkoming van een overeenkomst
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van MTH, waarbij MTH ervoor zorgt dat de impact op jouw privacy zo klein mogelijk is.

Wij verwerken in dit kader persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Het maken van druk- en print(proeven)
 • Het maken van reclameproducten
 • Het uitoefenen van de rechten van MTH, bijvoorbeeld bij geschillen
 • Het beheren van klantgegevens

Beveiliging

MTH heeft technische en organisatorische maatregelen genomen met als doel jouw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen en de juistheid ervan te handhaven.

De genomen maatregelen zijn verder bedoeld om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onrechtmatige verwerking.

De door MTH genomen maatregelen zijn opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid, dat de basis is van de genomen maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

Websites en diensten derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die naar de website van MTH linken of websites waarnaar op de website van MTH wordt gelinkt. MTH heeft geen inzicht hoe deze derden met jouw persoonsgegevens omgaan. MTH raadt je aan om de privacyverklaring van websites van derden goed te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op jouw device wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie over je, zodat je als bezoeker aan de website wordt herkend.

De website van MTH gebruikt cookies, waarmee informatie kan worden opgeslagen en/of uitgelezen om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. De website van MTH gebruikt Google analytics om het bezoek van de website te analyseren.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 • MTH kan jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen diverse afdelingen en medewerkers van MTH.
 • MTH zal jouw persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, wanneer je hiervoor geen expliciete toestemming hebt gegeven.
 • MTH zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.
 • MTH wisselt jouw persoonsgegevens niet uit met organisaties buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MTH bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De termijn is afhankelijk van het doel waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt. In uitzondering op het vorige kunnen bepaalde persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die door specifieke regelgeving vereist wordt.

Rechten van de betrokkene

Je kunt MTH een schriftelijk verzoek sturen tot:

 • inzage
 • rectificatie
 • bezwaar
 • beperking
 • overdraagbaarheid/dataportibiliteit
 • verbetering
 • aanvulling
 • verwijdering
 • afscherming

..van jouw persoonsgegevens.

Bovenstaand verzoek kun je indienen wanneer jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn voor het doel van de verwerking, niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of het verwerken in strijd is met een wettelijk voorschrift.
MTH deelt je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek, schriftelijk mee hoe op jouw verzoek is geoordeeld.

Indien MTH jouw verzoek goedkeurt, wordt je verzoek binnen 14 dagen na goedkeuring uitgevoerd, tenzij er sprake is van overmacht.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met MTH niet uit, dan kun je jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy statement

MTH heeft het recht dit privacy statement op ieder moment te wijzigen.
De gewijzigde versie van het privacy statement wordt vervolgens op de website van MTH gepubliceerd.

 

Bel ons gerust!
050 577 00 15
Offerte / informatie
aanvragen