Privacybeleid

Privacyverklaring Matthijssen – Ten Have

(versie mei 2018)

Matthijssen-Ten Have (hierna te noemen MTH) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens zorgvuldig, op passende wijze en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld.

MTH houdt zich aan de eisen die voortvloeien uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze vervangt op die datum de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf genoemde datum voldoet MTH aan de eisen die deze Verordening stelt.

Identiteit en contactinformatie

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met:

Matthijssen-Ten Have

Georgette Matthijssen

Kieler Bocht 51a

9723  JA Groningen

T 050 577 00 15

M georgette@mthreclame.nl

Doeleinden van verwerking

MTH verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u:

 • onze website bezoekt
 • informatie aanvraagt via het contactformulier op onze website
 • diensten of producten afneemt van MTH
 • telefonisch contact opneemt met MTH

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • om contact met u op te kunnen nemen
 • voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten tussen u en MTH
 • relatiebeheer
 • het analyseren en verbeteren van onze website
 • het maken van (reclame)producten

Rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

MTH verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • In het kader van de uitvoering en de totstandkoming van een overeenkomst
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van MTH, waarbij MTH ervoor zorgt dat de impact op uw privacy zo klein mogelijk is.

Wij verwerken in dit kader persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Het maken van druk- en print(proeven)
 • Het maken van reclameproducten
 • Het uitoefenen van de rechten van MTH, bijvoorbeeld bij geschillen
 • Het beheren van klantgegevens

Beveiliging

MTH heeft technische en organisatorische maatregelen genomen met als doel uw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen en de juistheid ervan te handhaven.

De genomen maatregelen zijn verder bedoeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onrechtmatige verwerking.

De door MTH genomen maatregelen zijn opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid, dat de basis is van de genomen maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Websites en diensten derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die naar de website van MTH linken of websites waarnaar op de website van MTH wordt gelinkt. MTH heeft geen inzicht hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. MTH raadt u aan om de privacyverklaring van websites van derden goed te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw device wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie over u, zodat u als bezoeker aan de website wordt herkend.

De website van MTH gebruikt cookies, waarmee informatie kan worden opgeslagen en/of uitgelezen om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. De website van MTH gebruikt Google analytics om het bezoek van de website te analyseren.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 • MTH kan uw persoonsgegevens uitwisselen binnen diverse afdelingen en medewerkers van MTH.
 • MTH zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, wanneer u hiervoor geen expliciete toestemming heeft gegeven.
 • MTH zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.
 • MTH wisselt uw persoonsgegevens niet uit met organisaties buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MTH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De termijn is afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. In uitzondering op het vorige kunnen bepaalde persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die door specifieke regelgeving vereist wordt.

Rechten van de betrokkene

U kunt MTH een schriftelijk verzoek sturen tot:

 • inzage
 • rectificatie
 • bezwaar
 • beperking
 • overdraagbaarheid/dataportibiliteit
 • verbetering
 • aanvulling
 • verwijdering
 • afscherming

..van uw persoonsgegevens.

Bovenstaand verzoek kunt u indienen wanneer uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn voor het doel van de verwerking, niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of het verwerken in strijd is met een wettelijk voorschrift.
MTH deelt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk mee hoe op uw verzoek is geoordeeld.

Indien MTH uw verzoek goedkeurt, wordt uw verzoek binnen 14 dagen na goedkeuring uitgevoerd tenzij er sprake is van overmacht.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met MTH niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy statement

MTH heeft het recht dit privacy statement op ieder moment te wijzigen.
De gewijzigde versie van het privacy statement wordt vervolgens op de website van MTH gepubliceerd.

 

Bel ons gerust!
050 577 00 15
Offerte / informatie
aanvragen